„Pacta sunt servanda“ Zmluvy sa musia dodržiavať

Dôležitosť tejto oblasti je daná jej univerzálnosťou, keďže sa dotýka tak fyzických osôb v rámci ich životných situácií – uzatváranie pracovných zmlúv, zmlúv na nadobudnutie bytu, domu, iných nehnuteľností, úverových zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, bezpodielového spoluvlastníctva a pod., obchodných spoločností, ako aj iných subjektov v rámci ich podnikateľskej/inej činnosti.

Záujmom našej advokátskej kancelárie je pristupovať k dohodovaniu, tvorbe a pripomienkovaniu jednotlivých zmlúv individuálne, efektívne, s dôrazom na odbornosť a obsahovú precíznosť zmlúv, v závislosti od potrieb a špecifík klientov, aby uzatvorené zmluvy naplnili účel ich uzatvorenia a upravovali vzájomné vzťahy klientov s tretími osobami tak, aby sa eliminoval vznik vzájomných sporov.

Zmluvy pripravované našou advokátskou kanceláriou JUDr. KLUČKOVÁ upravujú vzájomné vzťahy klientov prierezom cez všetky oblasti ich života a existencie, v rámci občianskeho, obchodného, pracovného práva, vrátane dohôd uzatváraných pri mimosúdnych urovnaniach sporov, pri ktorých je potrebné klásť osobitný dôraz na precíznosť a jasnosť formulácie jednotlivých ustanovení.

Dôležitou súčasťou tejto oblasti je účasť na rokovaniach pri dohodovaní zmlúv v mene klienta, tak aby záujmy klienta boli uplatňované s odbornosťou, ambcióznosťou, profesionalitou, pri zachovaní zásad slušnosti, asertivity a právnickej etiky.