Jednou z nosných oblastí činnosti našej advokátskej kancelárie je poskytovanie právneho poradenstva a zastupovanie našich klientov ako účastníkov sporových konaní, či už v súdnych alebo rozhodcovských konaniach, vrátane konaní voči Slovenskej republike. Tu advokát realizuje a poskytuje v komplexnosti svoje odborné vedomosti, a to tak z práva hmotného, ako aj procesného, upravujúceho zásady a postupnosti jednotlivých konaní.

Naša kancelária zastupuje klientov v sporových konaniach v rámci občianskeho, obchodného, pracovného, rodinného práva, práva duševného vlastníctva, práva nehnuteľností, hospodárskej súťaže, a ďalších oblastí podľa potrieb klienta, vrátane uplatňovania práv klientov pred Ústavným súdom SR, a to či už na strane navrhovateľa, odporcu, vedľajšieho účastníka konania.

Zároveň kladieme dôraz na efektivitu a hospodárnosť sporových konaní, čo zahŕňa aj komplexné právne poradenstvo pri uzatváraní mimosúdnych/súdnych zmierov, vrátane vypracovania týchto dohôd.