Vypracovanie právnych auditov spoločností a iných subjektov, od posúdenia korporátnych dokumentov a vzájomných vzťahov medzi majiteľmi spoločností, cez vnútorný audit pracovnoprávnych vzťahov, po posúdenie obchodných kontraktov, resp. iných vzťahov s tretími osobami. Právny audit zahŕňa taktiež posúdenie existujúcich alebo hroziacich súdnych, správnych, rozhodcovských konaní, práv duševného vlastníctva, ako aj existujúcich špecifických vzťahov v rámci spoločnosti, kedy výsledkom je komplexné odborné stanovisko k právnemu stavu spoločnosti. Na základe požiadavky klienta, po právnom audite nasleduje právne poradenstvo k zistenému stavu tak, aby boli minimalizované zistené riziká.