• príprava kompletnej zmluvnej dokumentácie pri prevode nehnuteľností (kúpa, darovanie, zámena), zriaďovaní práv k cudzím veciam
  • poradenstvo v rámci pozemkového práva, vrátane špecifík práva záhradkových osád, pozemkových spoločenstiev
  • poradenstvo, vypracovanie zmluvnej dokumentácie k nájmu bytov, rodinných domov, pozemkov, nebytových priestorov a iných nehnuteľností
  • poradenstvo v rámci správy bytov a nebytových priestorov
  • zastupovanie v rámci súvisiacich správnych konaní – najmä stavebné konanie, vrátane komplexného právneho poradenstva pri postavení stavebníka (developerske projekty), ako aj dotknutej osoby
  • zastupovanie v súdnych konaniach týkajúcich sa nehnuteľností, vrátane komplexnej prípravy potrebných podaní na príslušný súd