Pri vymáhaní pohľadávok dáva naša kancelária dôraz na rýchlosť, efektivitu a racionalitu vykonávaných úkonov, ktoré zahŕňajú:

  • komplexné poradenstvo, príprava dohôd v rámci mimosúdnych rokovaní
  • komplexná príprava a zastupovanie v súdnych, rozhodcovských konaniach, až po právoplatné rozhodnutie vo veci
  • poradenstvo pri zabezpečovacích inštitútoch zriaďovaných pre zabezpečenie zaplatenia pohľadávky veriteľa, vrátane komplexnej prípravy potrebnej dokumentácie
  • príprava a poradenstvo v rámci exekučných konaní