Poskytovanie právneho poradenstva od rozhodnutia založiť spoločnosť, vrátane zvolenia vhodnej formy obchodnej spoločnosti, alebo nadobudnutia účasti v už vzniknutej obchodnej spoločnosti, cez bežný život spoločnosti, ako aj poradenstvo pri výnimočných udalostiach, až po jej predaj, likvidáciu, zánik spoločnosti:

  • vypracovanie kompletnej dokumentácie k vzniku spoločnosti
  • vypracovanie kompletnej dokumentácie v rámci zmien v spoločnosti (zmena obchodného mena, sídla, predmetov činností, atď.)
  • zriaďovanie organizačných zložiek podnikov
  • právne poradenstvo pri dodávateľských, odberateľských vzťahoch klienta v rámci jeho podnikateľskej činnosti (vypracovanie, pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie, zastupovanie pri rokovaniach podľa požiadaviek klienta)
  • právne poradenstvo v rámci špecifík podnikateľskej činnosti klienta (napr. zasielateľstvo a preprava, hotelierstvo, stavebné projekty v rámci bytovej výstavby, ako aj inžinierskych stavieb, správa budov, developerske projekty, poskytovanie služieb v rôznych oblastiach)
  • komplexné poradenstvo v rámci pracovnoprávnej oblasti spoločnosti 
  • zlúčenie/splynutie a akvizície
  • vymáhanie pohľadávok – od komplexného zastupovania v súdnych, rozhodcovských konaniach až po exekučné konanie, vrátane vedenia mimosúdnych rokovaní podľa požiadaviek klienta
  • zastupovanie klienta v konkurzných, reštrukturalizačných konaniach
  • poradenstvo a vypracovanie kompletnej dokumentácie k zániku spoločnosti (likvidácia, konkurz, reštrukturalizácia spoločností)