• príprava podkladov pre konkurz, reštrukturalizáciu, vrátane ich zastupovania v predmetných konaniach voči súdom, veriteľom, správcovi
  • prihlasovanie pohľadávok do konkurzného, reštrukturalizačného konania, vrátane zastupovania klientov ako veriteľov v predmetných konaniach voči úpadcovi, súdom, správcovi
  • zastupovanie a komplexná príprava podkladov pre fyzické osoby pri ich oddlžení